ورق سیاه نازک - وارداتی قزاق

نام کالاکد کالامجموعه کالاواحدبسته بندی کالاقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالیتغییرات درصدی اطلاعاتنمودار
ورق سیاه 1.5 میل به ابعاد 1 - انزلی VS-I6-1.5-1-R-ANZوارداتی قزاقستانکیلوگرمرول75,00027-مرداد-97
ورق سیاه 1.5 میل به ابعاد 1 - بنگاه تهران VS-I6-1.5-1-R-TEوارداتی قزاقستانکیلوگرمرول78,00027-مرداد-97
ورق سیاه 1.5 میل به ابعاد 2*1 - بنگاه تهران VS-I6-1.5-2*1-SH-TEوارداتی قزاقستانکیلوگرمشیت78,00027-مرداد-97
ورق سیاه 2 میل به ابعاد 1 - انزلی VS-I6-2-1-R-ANZوارداتی قزاقستانکیلوگرمرول52,50027-مرداد-97
ورق سیاه 2 میل به ابعاد 1 - بنگاه تهران VS-I6-2-1-R-TEوارداتی قزاقستانکیلوگرمرول55,00027-مرداد-97
ورق سیاه 2 میل به ابعاد 1.25 - انزلی VS-I6-2-1.25-R-ANZوارداتی قزاقستانکیلوگرمرول52,50027-مرداد-97
ورق سیاه 2 میل به ابعاد 1.25 - بنگاه تهران VS-I6-2-1.25-R-TEوارداتی قزاقستانکیلوگرمرول55,00027-مرداد-97
ورق سیاه 2.5 میل به ابعاد 1 - انزلی VS-I6-2.5-1-R-ANZوارداتی قزاقستانکیلوگرمرول53,00027-مرداد-97
ورق سیاه 2.5 میل به ابعاد 1.25 - انزلی VS-I6-2.5-1.25-R-ANZوارداتی قزاقستانکیلوگرمرول53,00027-مرداد-97
ورق سیاه 3 میل به ابعاد 1 - انزلی VS-I6-3-1-R-ANZوارداتی قزاقستانکیلوگرمرول53,00027-مرداد-97
ورق سیاه 3 میل به ابعاد 1.25 - انزلی VS-I6-3-1.25-R-ANZوارداتی قزاقستانکیلوگرمرول53,00027-مرداد-97
ورق سیاه 3 میل به ابعاد 1.5 - انزلی VS-I6-3-1.5-R-ANZوارداتی قزاقستانکیلوگرمرول53,00027-مرداد-97

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000