میلگرد - فولاد هیربد

نام کالاکد کالامجموعه کالاواحدبسته بندی کالاقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالیتغییرات درصدی اطلاعاتنمودار
میلگرد 14 آجدار - بنگاه تهران ML-26-14RB-A3-TEفولاد هیربدکیلوگرمشاخه45,20027-مرداد-97
میلگرد 14 آجدار - کارخانه ML-26-14RB-A3-Kفولاد هیربدکیلوگرمشاخه44,50027-مرداد-97
میلگرد 16 آجدار - بنگاه تهران ML-26-16RB-A3-TEفولاد هیربدکیلوگرمشاخه45,20027-مرداد-97
میلگرد 16 آجدار - کارخانه ML-26-16RB-A3-Kفولاد هیربدکیلوگرمشاخه44,50027-مرداد-97
میلگرد 18 آجدار - بنگاه تهران ML-26-18RB-A3-TEفولاد هیربدکیلوگرمشاخه45,20027-مرداد-97
میلگرد 18 آجدار - کارخانه ML-26-18RB-A3-Kفولاد هیربدکیلوگرمشاخه44,50027-مرداد-97
میلگرد 20 آجدار - بنگاه تهران ML-26-20RB-A3-TEفولاد هیربدکیلوگرمشاخه45,20027-مرداد-97
میلگرد 20 آجدار - کارخانه ML-26-20RB-A3-Kفولاد هیربدکیلوگرمشاخه44,50027-مرداد-97
میلگرد 22 آجدار - بنگاه تهران ML-26-22RB-A3-TEفولاد هیربدکیلوگرمشاخه45,20027-مرداد-97
میلگرد 22 آجدار - کارخانه ML-26-22RB-A3-Kفولاد هیربدکیلوگرمشاخه44,50027-مرداد-97
میلگرد 25 آجدار - بنگاه تهران ML-26-25RB-A3-TEفولاد هیربدکیلوگرمشاخه45,20027-مرداد-97
میلگرد 25 آجدار - کارخانه ML-26-25RB-A3-Kفولاد هیربدکیلوگرمشاخه44,50027-مرداد-97

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000